Previous Page  39 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 52 Next Page
Page Background

39

Voor de leerlingen is via het Gemeentelijk Assurantiefonds een collectieve verzekering

afgesloten tegen persoonlijke ongevallen. De verzekering dekt naast lichamelijk letsel

als gevolg van een ongeval ook in een aantal gevallen schade aan kleding e.d.. De

ongevallenverzekering geldt vanaf één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd. De

schade die toegebracht wordt aan een ander kind of aan de school valt hier niet onder.

OUDERBIJDRAGE 2015-2016

De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Dit doen we door de specificatie

van de ouderbijdrage voor instemming aan de medezeggenschapsraad, waarin

vertegenwoordiging van onze oudergeleding zit, voor te leggen.

In deze specificatie staan de uitgesplitste voorzieningen als aansluiting bij het boe-

kenfonds, de schoolverzekering, deelname aan buitenschoolse activiteiten en aan

activiteiten die bedoeld zijn als aanvulling op verplichte

onderdelen van de vestiging als schoolfeesten, culturele activiteiten en kosten voor

vervoer e.d. en tenslotte voor het gebruik van specifieke schoolbenodigdheden.