Previous Page  36 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 52 Next Page
Page Background

UITSTUURREGELING

Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich met zijn spullen onmiddellijk

in het opvanglokaal. De leerling vult een formulier in en blijft daar de rest van de les

werken. Na afloop van de les gaat de leerling met dat uitstuurformulier terug naar de

docent en bespreekt de consequenties met de docent.

LEERPLICHT

De school onderhoudt intensief contact met de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel

Amsterdam-West (voormalig Wersterpark) in nauw overleg met haar wordt gekeken

hoe verzuim van leerlingen zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Indien nodig

neemt zij, op verzoek van de school of op eigen initiatief, contact op met ouders. U

kunt ook zelf contact opnemen met onze leerplichtambtenaar: mevrouw M. Boussaid,

Stadsdeelkantoor Amsterdam-West, Haarlemmerweg 8-10, T: (020) 5810311.

HET LEERLINGSTATUUT

Het leerlingstatuut is in te zien via onze website;

www.marcanti.espritscholen.nl

onder

het hoofdstuk “ informatie voor leerlingen”.

VEILIG IN SCHOOL

Uit alle leerlingen, docenten en ouder enquêtes die in de afgelopen jaren afgenomen

zijn op het Marcanti College m.b.t. veiligheid, blijkt dat collega’s en leerlingen zich veilig

voelen op school. Om voor de continuïteit van dit veiligheidsgevoel te zorgen hebben

we op het Marcanti een aantal afspraken gemaakt. Er is regelmatig overleg met de

schoolagente en de buurtregisseur. In samenwerking met de politie worden een paar

keer per jaar de kluisjes gecontroleerd. Verder wordt er in de pauzes in en om de

school gesurveilleerd door de docenten en conciërges. De drie conciërges kennen alle

leerlingen en zorgen er voor dat er geen onbekenden de school binnen komen. Via de

camera’s wordt de omgeving in en om de school goed in de gaten gehouden.

FOTO EN VIDEO MATERIAAL

Tijdens schoolactiviteiten maakt de school foto en/of video opnamen, soms doen we dit

zelf, soms huren we een professionele fotograaf in. Dit materiaal kan door de school

worden gebruikt voor zowel interne als externe doeleinden.

DE LEERLING SCHOOLWACHT

Op het Marcanti College werken we met de Schoolwacht. Per pauze surveilleren er

in tweetallen, zes 3e en 4e klassers duidelijk zichtbaar in blauwe hesjes in en rond

school. Alle leerlingen hebben een training gevolgd. Zo dragen de leerlingen actief bij

aan het verbeteren van het schoolklimaat en worden ze mede verantwoordelijk voor

hun omgeving.

36