Previous Page  34 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 52 Next Page
Page Background

8. We gaan in de pauze naar beneden, naar de mediatheek of naar de werkplekken.

9. We gaan alleen bij leswisselingen en in pauzes naar het toilet.

10. We nemen geen wapens of drugs mee naar school.

11. We gebruiken de mobiele telefoon alleen in de daarvoor gereserveerde ruimte.

ABSENTIE EN VERLOF

Het Marcanti College let streng op verzuim. Met verzuim bedoelen we alle verzuim van

leerlingen: te laat komen, spijbelen, uit de les gestuurde leerlingen en afwezig zijn. Ons

verzuimbeleid is streng, maar pedagogisch- en leerlinggericht. Dit betekent dat een

leerling leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen en de gevolgen

daarvan. Bij ongeoorloofd verzuim worden de ouders op de hoogte gebracht en de

leerplichtambtenaar ingeschakeld. Het VUS beleid (verzuim, uitstuur, schorsing) kunt

u terugvinden op onze website

www.marcanti.espritscholen.nl,

raadpleeg hiervoor het

hoofdstuk “informatie voor ouders”.

REGELS BIJ ABSENTIE EN VERLOF

• Toestemming voor verlof moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij

de directie.

• Voor het deelnemen aan feesten vanuit religieuze overweging is het verplicht, verlof

schriftelijk bij de directie aan te vragen.

• Indien een leerling wegens ziekte of om een andere reden tijdens de schooldag

naar huis wil, moet hij/zij zich afmelden bij de verzuimadministratie of studieloop-

baanbegeleider. Er wordt naar huis gebeld om de ouders te informeren.

• Wilt u in geval van ziekte voor 10.00 uur ’s ochtends de school bellen om uw zoon

of dochter af te melden. U belt daarvoor het speciale verzuimnummer (020) 606 90

02.

• Als de absentie langer dan een dag duurt, moet de leerling bij terugkomst op school

een door de ouders ingevuld absentiebriefje inleveren. In de 2e, 3e en 4e klas is

voor het inhalen van gemiste SE’s schriftelijke toestemming van de teamleider

nodig.

• Bezoek aan artsen is alleen geoorloofd als de leerling hiervan vooraf melding doet

of ( in geval van acuut doktersbezoek) de ouders het verzuimnummer bellen.

• Vrijstelling van de gymnastieklessen wordt alleen gegeven met een doktersattest.

De leerling is tijdens de gymlessen gewoon op school en krijgt ander schoolwerk.

TE LAAT

Leerlingen die te laat komen, krijgen geen toegang tot de les en worden geregistreerd

als ongeoorloofd afwezig.

Eersteklassers worden bij te laat komen tijdens het 1e uur (08.30-09.20 uur) opgevan-

gen door de verzuimcoördinator.

34