Previous Page  30 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 52 Next Page
Page Background

30

DE OUDERS EN DE SCHOOL

COMMUNICATIE EN OUDERCONTACTEN

Hoe beter de communicatie tussen ouders, leerlingen en de school, hoe beter de

leerling op school kan presteren. We gebruiken hiervoor de lichtkrant, de website, de

schoolkrant, de voorlichtingsavonden, de ouderavonden, de Open Dag, de themabij-

eenkomsten voor ouders, de intake gesprekken, de contacten met de ouderraad en de

persoonlijke contacten. De school doet haar best om ouders tijdig in te lichten en op de

hoogte te stellen van zaken die belangrijk zijn. Mochten ouders van hun kant behoefte

hebben aan een gesprek met docenten, studieloopbaanbegeleiders, teamleiders of

directie, dan kunnen zij via de administratie een afspraak maken of een e-mail sturen.

Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Gedurende het schooljaar zijn er

momenten waarop wij alle ouders op school verwachten, dit zijn de ouder- en rappor-

tavonden. Op deze momenten krijgen ouders informatie over de school, en kijken we

samen met ouders naar de (tussentijdse) leerresultaten van de leerlingen.

OUDERAVONDEN

De eerste ouderavond voor alle klassen is altijd in september. Op deze avond kunt u

kennis maken met de studieloopbaan begeleider van uw kind en u krijgt meer informa-

tie over het onderwijs aan uw kind. Ook krijgt u op deze avond de jaarplanning mee

met daarop de momenten waarop we verschillende activiteiten organiseren voor ouder

en leerlingen. Bijvoorbeeld de rapportavonden, schoolreisjes.

WEBSITE

Het is belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Op onze website vindt

u informatie over de school, het onderwijs, het lesrooster, de roosterwijzigingen en

activiteiten die gepland staan.

LEERLING VOLGSYSTEEM: MAGISTER

Via de website krijgen ouders ook toegang tot Magister, het leerlingvolgsysteem van

het Marcanti College. Hierdoor zijn zij altijd direct op de hoogte van de vorderingen en

het eventuele verzuim van hun kind. Elke ouder krijgt een eigen inlogcode.

OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie is een groep ouders die mee wil helpen het contact tussen ouders

en school en tussen ouders onderling te verbeteren. De oudercommissie telt ongeveer

10 leden en komt ongeveer 6 keer per schooljaar bij elkaar. De oudercommissie brengt

3 keer per jaar een ouder nieuwsbrief uit. De oudercommissie overlegt met de school

over wat goed gaat op school en wat beter kan. Ze organiseert ook voor andere ouders

thema-avonden en schoolfeesten.