Previous Page  27 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 52 Next Page
Page Background

leerproblemen en verzorgen extra begeleiding. Door het bieden van systematische

hulp op grond van speciaal aangekochte programma’s is het mogelijk om leerlingen

effectief te coachen.

Huiswerkbegeleiding en steunlessen

Er is gelegenheid om huiswerk te maken in de mediatheek. Voor enkele vakken zijn er

speciale ondersteuningslessen, deze worden op maat en naar behoefte aangeboden.

Leerlingen die in leerjaar 1 of 2 zitten, krijgen in het lesrooster, het vak studievaardighe-

den aangeboden.

Leerling coördinator

De leerling coördinator draagt zorg voor de opvang van uitgestuurde leerlingen en

initieert vervolgacties die hieruit voortkomen. Verder houdt de leerling coördinator

tijdens de pauzes en tijdens de lessen toezicht in de school en is eerste aanspreekpunt

in geval van conflict.

Op onze site vindt u de namen van onze leerling coördinatoren.

BEGELEIDING BIJ ANDERE ZAKEN

Zorgcoördinator

Zorg vraagt om een goede coördinatie. Mevrouw S. Issa, de zorgcoördinator, is hier-

mee belast. Zij heeft tevens overleg met de externe begeleiders zoals de schoolarts, de

schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, een medewerker van Bureau Jeugd-

zorg en de schoolmaatschappelijk werkster. Maandelijks komen zij bijeen in het Zorg

Advies Team om aangemelde leerlingen te bespreken. Mevrouw Issa is bereikbaar op

s.issa@marcanti.espritscholen.nl

Zorgfunctionaris

Ieder team heeft een zorgfunctionaris die de zorg in het team coördineert. De zorg-

functionaris zit de wekelijkse leerlingbesprekingen voor en heeft frequent contact met

studieloopbaanbegeleiders, de teamleider en de zorg coördinator over de leerlingen die

extra zorg of hulp nodig hebben.

De counseler

Onze counselors (leerlingbegeleiders) helpen leerlingen bij het oplossen van proble-

men die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties. Een leerling kan zelf contact

opnemen met de counselor, maar het is ook mogelijk dat de studieloopbaanbegeleider

of teamleider met de leerling de counselor inschakelt.

Schoolmaatschappelijk werkster

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen en ouders bij het verhelderen en

verduidelijken van problemen en geeft lichte vormen van hulpverlening. Als een leerling

bij haar wordt aangemeld krijgen de ouders hier bericht van. Vanaf 1 januari 2015 werken

27