Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

DE LESSENTABEL

De lessentabel vindt u verderop in deze schoolgids.

STAGES

Zowel de leerlingen binnen onze beroepsopleidingen als de leerlingen van de theo-

retische leerweg lopen stage. Het niveau van de opleiding bepaalt de inhoud van de

stage, die naast een beroepsoriënterende invalshoek ook een algemeen maatschap-

pelijk belang heeft.

PRAKTIJK LEREN

Bij een aantal vakken krijgen onze leerlingen de kans al werkend buitenschools te le-

ren. De werkzaamheden worden zo opgezet dat de leerling in een opdracht inhoudelijk

hetzelfde leert als hij in de klas zou leren. Door het leren in een echte praktijk situatie

verwerft de leerling ook beroepscompetenties.

EXTRA ACTIVITEITEN

Taalbeleid

Het Marcanti College besteedt veel aandacht aan taalbeleid. De ontwikkeling van het

Nederlands loopt als een rode draad door het onderwijs. Er is een taalwerkgroep, hierin

zitten docenten van de verschillende secties. De school volgt de taalontwikkeling van

de leerlingen nauwkeurig. Als het nodig is krijgen de leerlingen steunles of remedial

teaching aangeboden. Alle leerlingen krijgen in de eerste klas extra Nederlands. Wij

geven niet alleen in deze extra uren of bij het vak Nederlands aandacht aan taalbegrip

en taalbeheersing, ook de docenten van de andere vakken betrekken dit bij hun lessen.

Rekenen

Op het Marcanti College zijn de docenten extra opgeleid in het vak rekenen. Alle

leerjaren krijgen extra het vak rekenen aangeboden met als doel het niveau te verho-

gen, zodat onze leerlingen de rekentoets met goed gevolg, liefst boven het landelijk

gemiddelde, afsluiten.

Diploma zwemmen en zwemmen tijdens de LO lessen

In de eerste klas krijgen alle leerlingen de kans hun zwemdiploma te halen. Elke

woensdagochtend vanaf half acht zijn er in het zwembad gratis zwemlessen om het A-

diploma te halen. Deelname hieraan is niet verplicht, maar als leerlingen zich hiervoor

opgeven, verwachten wij wel dat ze elke week komen. Tijdens de reguliere lessen

Lichamelijk Opvoeding zwemmen we ook regelmatig. Deze zwemlessen vallen onder

het vaste programma en zijn daarom voor alle leerlingen verplicht.